ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προϊόντα

Αξιόπιστες λύσεις για ποσότητες νερού ανεξαρτήτως όγκου

Οι κοινοτικοί πάροχοι αλλά και η βιομηχανία χρειάζονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού. Οι αποτελεσματικές μέθοδοι και η αξιοποίηση νέων πηγών, όπως το αφαλατωμένο θαλασσινό νερό ή οι υδροφορείς, αποτελούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τη διασφάλιση της μελλοντικής παροχής. Όσον αφορά την άντληση νερού από λίμνες, φράγματα, ποτάμια και θάλασσες οι απαιτήσεις σε οικολογικό και οικονομικό επίπεδο είναι πολύ υψηλές. Ένα πηγάδι προσφέρει πολλές δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους, εφόσον η αντλία λειτουργεί στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας. Οι υποβρύχιες αντλίες Wilo μπορούν να προσαρμοστούν επακριβώς στις συνθήκες λειτουργίας. Το βάθος εγκατάστασης και η διαθέσιμη ποσότητα του πηγαδιού ορίζουν ποια αντλία θα χρησιμοποιηθεί. Τα κριτήρια επιλογής είναι η βέλτιστη δυνατή απόδοση, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, και η χρήση κατάλληλων υλικών για μακροχρόνια και χωρίς συντήρηση λειτουργία άντλησης. Επιπλέον, η ρύθμιση με ακρίβεια της διαμέτρου πτερωτής επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό του επιθυμητού ρυθμού ροής. Έτσι είναι εγγυημένη η οικονομική αποδοτικότητα της λύσης. Επίσης ακόμα και στις διακυμάνσεις στη στάθμη νερού, για παράδειγμα όπου υπάρχουν φράγματα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις παρέχοντας βέλτιστη απόδοση και υψηλή ασφάλεια λειτουργίας. Για τη λήψη νερού με διαβρωτικά και καυστικά συστατικά χρησιμοποιούμε ανθεκτικά υλικά, όπως Duplex και επίστρωση Ceram ή Ceram CT. Τα υλικά αυτά προστατεύουν από τα διαβρωτικά μέσα και επιτρέπουν τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας.