ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

 

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση κατασκευή και εκκίνηση κάθε είδους αντλιοστασίου όπως :
• γεωτρήσεις
• αντλιοστάσια αύξησης πίεσης (booster)
• αντλιοστάσια λυμάτων
• αντλιοστάσια αποστράγγισης
• αντλιοστάσιο για άδειασμα – γέμισμα δεξαμενών
• αντλιοστάσια σε κυκλώματα ψύξης θέρμανσης
• αντλιοστάσια γεωθερμίας
• αντλιοστάσια πυρόσβεσης
• αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης
• αντλιοστάσια επεξεργασίας νερού
• αντλιοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας